Quy định chung về hạch toán vốn bằng tiền

Quy định chung về hạch toán vốn bằng tiền Quy định chung về hạch toán vốn bằng tiềnHạch toán các loại tiền của doanh nghiệp phải sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam. Hạch toán vàng bạc, kim khí quý, đá quý ở tài khoản tiền mặt phải tính ra tiền theo giá thực tế.... xem chi tiết
 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011