Cách xây dựng thang bảng lương năm 2016 mới nhất

Cách xây dựng thang bảng lương năm 2016 mới nhất Hướng dẫn cách xây dựng hệ thống thang bảng lương 2016 theo điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ...
Hướng dẫn cách xây dựng hệ thống thang bảng lương 2016, đầy đủ 1 bộ hồ sơ đăng ký thang bảng lương lần đầu cho DN theo đúng các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương quy định tại điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ, cụ thể như sau:
 
Theo điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định: DN tự xây dựng thang bảng lương để nộp cho Sở Lao động thương binh xã hội theo quy định
 
1. Mức lương thấp nhất (Bậc 1):
- Nếu là lao động phổ thông (chưa qua đào tạo, học nghề) thì tối thiểu phải bằng mức lương tối thiểu vùng
VD: Công ty............ thuộc Vùng 1, thì mức lương tối thiểu để ghi vào bậc 1: 3.500.000
 
- Nếu là lao động đã đào tạo, học nghề thì tối thiểu phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
VD: Cũng theo ví dụ trên, Công ty có nhân viên hóa chất (đã qua học nghề), thì mức lương tối thiểu để ghi vào Bậc 1 là: 3.500.000 + (3.500.000 X 7%) = 3.745.000
 
- Nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5% .
VD: Cũng theo ví dụ trên, Công ty có nhân viên hóa chất (đã qua học nghề) và làm công việc độc hại, thì mức lương tối thiểu để ghi vào Bậc 1 là: 3.745.000 + (3.745.000 X 5%) = 3.932.250
 
Kết luận: Nhân viên hóa chất qua học nghề và làm công việc độc hại thì Mức lương tối thiểu vùng là: 3.932.250 => Căn cứ ghi vào bậc 1 = 3.932.250 (Tối thiểu phải mức này). => Hợp đồng lao động tối thiểu phải ghi mức lương cơ bản là: 3.932.250 => Mức lương tháng tối thiểu tham gia BHXH là: 3.932.250 (Nếu có phu cấp thì phải cộng thêm vào, ghi theo mức lương trên HĐLĐ).
 
Chú ý: Kể từ ngày 1/1/2016 Mức tiền lương tháng đóng BHXH là: Mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động (Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng) và phụ cấp lương. Chi tiết xem tại đây: Các khoản lương và phụ cấp lương phải đóng BHXH
 
- Năm 2016 mức lương tối thiểu vùng đã tăng lên và cũng yêu cầu DN phải: Điều chỉnh mức lương trong thang bảng lương và trong hợp đồng lao động (Theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP)
 
2. Khoảng cách giữa các Bậc:
- Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích NLĐ nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.
VD: Bậc 1 là: 5.000.000. Như vậy bậc 2 phải là: = 5.000.000 + (5.000.000 x 5%) = 5.250.000
- Các bạn có thể xây dựng từ 3 - 7 bậc, tùy DN bạn lựa chọn.
 
- Những doanh nghiệp mới thành lập phải nộp hồ sơ thang bảng lương cho phòng Lao động quận, huyện
- Những DN đang hoạt động khi có sự thay đổi về mức lương phải xây dựng lại thang bảng lương để nộp nhé.
VD: Kể từ ngày 1/1/2016 theo Nghị định 122 thì mức lương tối thiểu vùng đã được điều chỉnh tăng lên. Nên các bạn nhớ là phải xây dựng và nộp lại cho phòng lao động.
 
- Trên tờ khai tham gia BHXH thì mức lương: Ghi theo mức lương trong hợp đồng lao động và phụ cấp nếu có
 
 * Trình tự Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp:
 
- Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện
- Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký.
a) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
b) Thành phần, số lượng hồ sơ: Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.
c) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động
d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện
đ) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định
e) Phí, lệ phí: Không có.
 
Nhớ là: Làm 2 bộ để đi nộp nhé và phải đóng dấu giáp lai vào giữa các trang.
 
Chú ý: Ngoài Thang bảng lương bên trên, các bạn cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau để nộp cho phòng lao động:
 
Hồ sơ đăng ký thang bảng lương gồm:
 
1. Hệ thống thang bảng lương
 
2. Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương
 
3. Quyết định ban hành hệ thống thang, bảng lương
 
4. Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương
 
5. Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh
 
6. Quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp (có Phòng lao động yêu cầu, có phòng không yêu cầu)
 
Mẫu 01: Hệ thống thang bảng lương xây dựng thang bảng lương đối với các DN tham gia lần đầu:
 
Tên đơn vị: …………………………………….                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngành nghề: ……………………………………                             Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Địa chỉ: ………………………………………...
Mã số thuế: ……………………………………..                                 Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2016
                                                   
                                                    HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
-------------
I/- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU :
Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: 3.500.000 đồng/tháng.
 
II/- HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG:                
Đơn vị tính: Nghìn đồng
                    CHỨC DANH                                                            BẬC
                     CÔNG VIỆC                                                      
                                                            I           II         III          IV          V          VI        VII       VIII
01. Giám đốc
- Mức lương                                    5.900    6.195    6.505    6.830    7.172    7.531    7.908    8.303
 
02.Phó Giám đốc
- Mức lương                                    5.200    5.460    5.733    6.020    6.321    6.637    6.969    7.317
 
03. Kế toán trưởng
- Mức lương                                    5.000    5.250    5.513    5.789    6.078    6.382    6.701    7.036
 
04. NV Kinh Doanh
- Mức lương                                    3.500    3.675    3.859    4.052    4.255    4.468    4.691    4.926
 
                                                                                                    Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2016
                                                                                                          Công ty………………………
                                                                                                           (Ký tên và đóng dấu vào đây)
 
 
 
 
 
Mẫu 02: Công văn đê nghị đăng ký thang bảng lương
 
CÔNG TY …………………………                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          SỐ: 001 CV/KT-2016                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
V/v: Xin áp dụng mức lương tối thiểu và                                                 -----o0o------
tự xây dựng bảng lương năm 2016                                              Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2016
 
Kính gửi : Phòng Lao động Thương binh & Xã hội Quận …………..
     CÔNG TY …………………………………. thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………….. do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp ngày … tháng … năm
     Địa chỉ: ………………..
     Mã số thuế: …………………
     Điện thoại liên hệ: ………………..
     Thực hiện theo Nghị Định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
     Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng.
     Căn cứ các văn bản liên quan.
     Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp, CÔNG TY……………………xin đăng ký mức lương tối thiểu vùng với Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã hội quận ……………..là ….………. đ kể từ ngày …………… và Công ty tự xây dựng thang bảng lương áp dụng cho toàn thể CBCNV trong Công ty.
     Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý cơ quan.
     Xin trân trọng cảm ơn!
 
       Nơi nhận:                                                                         CÔNG TY ……………………….
        +Như kính gửi                                                                 (Giám đốc ký tên và đóng dấu)
        +Lưu VT
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu 03: Quyết định ban hành hệ thống thang, bảng lương
 
         CÔNG TY ……………..                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           SỐ: 001 QĐ/KT-2016                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
      V/v: Ban hành hệ thống thang                                                           -----o0o------
          bảng lương                                                                   Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2016
 
                                                                    GIÁM ĐỐC
 CÔNG TY …………………………
 
     Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………… do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp ngày ... tháng … năm ….
     Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.
     Căn cứ Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Ban hành hệ thống bảng lương của CÔNG TY …………………………….
Điều 2: Thời gian thực hiện kể từ ngày ……………..
Điều 3: Các phòng ban Công ty và Các cơ quan chức năng có liên quan có trách nhiệm thực hiện quy định này.
 
Nơi nhận:                                                                                CÔNG TY …………………….
+Như kính gửi                                                                          (Giám đốc ký tên và đóng dấu)
+Lưu VT
 
 
 
 
 
 
Mẫu 04: Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương
Mẫu biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp là kết quả của cuộc họp giữa doanh nghiệp và toàn thể cán bộ công nhân viên để gửi lên phòng LĐTBXH.
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o------
                                                                                               Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2016
 
BIÊN BẢN
(V/v: Thông qua hệ thống thang bảng lương)
 
1. Thời gian: 8h 00 phút ngày ……. tháng …… năm 2016
2. Địa điểm: Tại phòng họp CÔNG TY ………………………….
3. Thành phần gồm :
- Ông: …………………. - Giám Đốc.
- Bà : ……………………. - Thư ký
- Cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.
 
4. Nội dung cuộc họp :
          Thực hiện Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
          Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng.
          Các thành viên trong Công ty nhất trí về hệ thống thang bảng lương mà Công ty đã đưa ra và áp dụng cho toàn thể CBCNV CÔNG TY ……………… kể từ ngày ……………….
          Biên bản được lập xong vào hồi 11h 00 ngày …… tháng …… năm 2016.
 
5. Kết luận cuộc họp:
          Tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty đồng ý với hệ thống thang bảng lương do phòng hành chính xây dựng và cam kết tuân thủ thực hiện đúng ( phụ lục kèm theo).
 
                                GIÁM ĐỐC                                                        THƯ KÝ CUỘC HỌP
                            (Ký tê và đóng dấu)                                                (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu 05: Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh
Mẫu bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh công việc, nghề nghiệp trong hệ thống thang bảng lương khi xây dựng thang bảng lương.
 
 
 
STT Chức danh Trình độ Kinh nghiệm
1 Giám đốc
- Tốt nghiệp đại học trở lên
- Thành thạo tin học văn phòng 
Có kỹ năng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty
Phó giám đốc
- Tốt nghiệp đại học trở lên
- Thành thạo tin học văn phòng  
Có kỹ năng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty
3 Trưởng phó các phòng ban
- Tốt nghiệp đại học trở lên
- Thành thạo tin học văn phòng  
Hai năm kinh nghiệm chuyên môn, và có kỹ năng quản lý, điều hành  
4 Nhân viên kinh doanh
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Thành thạo tin học văn phòng
Một năm kinh nghiệm chuyên môn, có khả năng giao tiếp tốt
5 Nhân viên nhân sự
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Thành thạo tin học văn phòng
Một năm kinh nghiệm chuyên môn, có khả năng giao tiếp tốt
6 Nhân viên kế toán
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
 - Thành thạo tin học văn phòng
Hai năm kinh nghiệm chuyên môn, thành thạo phần mềm kế toán
7 Nhân viên phục vụ (Tạp vụ) Không yêu cầu Có sức khỏe tốt
 
Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2016
Công ty…………………..
(Giám đốc ký tên và đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
Mẫu 06: Mẫu quy chế tiền lương tiền thưởng, phụ cấp cho người lao động
Các khoản chi phí tiền lương, tiền thưởng cho người lao động được cho vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN khi: Được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại: Quy chế tiền lương, tiền tưởng, phụ cấp cho người lao động của DN hoặc trên Hợp đồng lao động.
 
             CÔNG TY ……………                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    ----------------                                                     Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
               Số: 028/QĐ-KT                                                                   ------oOo------
                                                                                               Hà Nội, Ngày 01tháng 01 năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Quy chế lương thưởng, phụ cấp và chế độ cho cán bộ, CNV)
 
- Căn cứ chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…… ;
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Cty …… …
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty;
 
 
QUYẾT ĐỊNH
CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Mục đích
- Việc trả lương, trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo đời sống cho CNV Công ty yên tâm công tác, đáp ứng được mức sống cơ bản của CNV Công ty. Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động về lương thưởng và các chế độ cho người lao động.
 
Điều 2: Căn cứ theo:
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp - Luật số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật làm việc - Luật số 38/2013/QH13.
- Căn cứ Nghị định Số 122/2015/NĐ-CP.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty …………………….
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/01/2016 về việc thông qua quy chế trả lương, thưởng của công ty.
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc công ty.
 
Điều 3: Những nguyên tắc trả lương
 
3.1: Nguyên tắc chung
1. Quy chế trả lương, thưởng phải được sự thống nhất của Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong việc xây dựng, sửa đổi bổ sung và giám sát thực hiện.
2. Những nội dung quy định trong quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Sở Lao động – Thương binh xã hội TP Hà Nội thừa nhận, bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy chế này.
3. Công ty vận dụng Nghị định Số 122/2015/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng, để xếp lương cơ bản cho người lao động.
4. Trong mọi trường hợp chưa quy định trong quy chế này sẽ thực hiện quy định của Nhà nước về chính sách tiền lương, tiền công.
 
3.2. Nguyên tắc phân phối :
1. Việc phân phối tiền lương, gắn liền với năng suất chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty và các cá nhân người lao động theo đúng quy định của Nhà nước.
2. Việc trả lương cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của đơn vị và mức độ đóng góp của người lao động theo nguyên tắc làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, làm công việc gì, chức vụ gì hưởng lương theo công việc đó, chức vụ đó. Khi thay đổi công việc , thay đổi chức vụ thì hưởng lương theo công việc mới, chức vụ mới.
3. Khi kết quả sản xuất kinh doanh tăng lên thì tiền lương của người lao động tăng theo hiệu quả thực tế phù hợp với Quỹ tiền lương thực hiện được giám đốc phê duyệt.
 
Điều 4: Đối tượng áp dụng
- Quy chế này được áp dụng cho tất cả người lao động làm việc theo hợp đồng tại công ty ……
 
 
CHƯƠNG II : HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG:
1. Phân loại:
- Trả lương theo THỜI GIAN: là hình thức trả lương cho người lao động, căn cứ ngày làm việc thực tế của tháng. Lương thời gian áp dụng cho nhân viên văn phòng và CNV làm việc hành chánh tại các bộ phận khác.
- Trả lương SẢN PHẨM: là hình thức trả lương cho người lao động, căn cứ vào số lượng, chất lượng sản phẩm làm ra.
- Trả lương KHOÁN: là hình thức trả lương cho người lao động theo khối lượng và chất lượng công việc phải hoàn thành. Mức lương khoán áp dụng cho các cấp quản lý của công ty.
- Mức lương THỬ VIỆC: 85% lương tối thiểu của công ty.
 
2. Cách tính lương của các hình thức trả lương:
2.1. Tính lương sản phẩm :
- Lương sản phẩm của người lao động dựa trên số lượng sản phẩm đạt chất lượng và đơn giá sản phẩm của người lao động. - Đơn giá sản phẩm do Trưởng bộ phận sản xuất duyệt. Trường hợp sản xuất mã hàng mới thì đơn giá sản phẩm được nhân thêm 20 %.
- Số công đọan dùng để xác định lương được tính trên cơ sở phiếu báo công đoạn của CNV, có xác nhận của Trưởng bộ phận trực tiếp. Tổng số lượng của các CNV làm trong cùng một công đoạn không được vượt quá tổng số công đoạn theo quy trình sản xuất.
 
- Ngoài ra người lao động còn được hưởng mức hỗ trợ những sản phẩm / công đoạnkhông xác định được người làm.
- Mức hỗ trợ được tính bằng tổng tiền hỗ trợ chia cho tổng công và nhân với số công tương ứng của mỗi CNV.
- Tổng tiền hỗ trợ bằng tổng sản phẩm / công đoạnkhông xác định người làm nhân với đơn giá sản phẩm / công đoạn.
 
2.2. Tính lương thời gian, khoán :
- Lương thời gian bằng mức lương cơ bản chia cho số ngày hành chánh trong tháng nhân với thời gian làm việc (tăng ca bình thường x 1.5, tăng ca chủ nhật x 2.0…).
- Tính lương khoán : Hưởng nguyên mức lương khoán trường hợp người hưởng lương khoán nghỉ trên 3 ngày/tháng thì thời gian vượt quá không được tính lương.
 
3. Ngạch, bậc lương:
- Mức lương tối thiểu mà công ty áp dụng cho công nhân viên toàn công ty là mức lương 3.500.000 VNĐ/tháng, trong trường hợp công nhân viên làm đủ số ngày công trong tháng. (Vì công ty thuộc vùng 1)
- Công ty chia làm 02 ngạch là ngạch quản lý và ngạch nhân viên,
- Ngạch quản lý gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng 1, Trưởng phòng 2 , Phó phòng 1, Phó phòng 2, Tổ trưởng – Tổ phó – Cửa hàng trưởng.
- Ngạch nhân viên gồm 5 mức nhân viên khác nhau.
- Trưởng phòng loại 1 là Trưởng phòng bán hàng
- Trợ lý Giám đốc, Trưởng phòng loại 2 là Trưởng phòng nhân sự, tài chính kế toán.
- Nhân viên loại 1 là: Thư ký Giám đốc, kế toán tổng hợp. Gồm 10 bậc lương.
- Nhân viên loại 2 là: nhân viên kế toán, nhân viên nhân sự, nhân viên kinh doanh.
- Đối với nhân viên kinh doanh, trong trường hợp hưởng theo % doanh thu thì chỉ áp dụng mức 50 % lương theo bậc. Gồm 10 bậc lương.
- Nhân viên loại 3 là: Thư ký hành chánh, tiếp tân, gồm 10 bậc lương.
- Nhân viên loại 4 là: nhân viên giao nhận, nhân viên bảo vệ, nhân viên bán hàng, chỉ có 7 bậc lương.
- Đối với nhân viên bán hàng, trong trường hợp hưởng theo % doanh thu thì chỉ áp dụng mức 50 % lương theo bậc.
- Nhân viên loại 5 là: nhân viên tạp vụ, chỉ có 7 bậc lương.
- Công ty chia bậc lương làm 12 loại, tương ứng khoảng 12 năm công tác. Định kỳ tăng lương của công ty mỗi năm 1 lần, mỗi lần tương ứng khoảng 10 %. Việc tăng lương ngoài khung do Ban giám đốc quyết định theo từng trường hợp cụ thể.
- Nhân viên mới sẽ áp dụng bậc lương do Giám đốc quyết định tuỳ theo kết quả tuyển dụng, tuy nhiên thông thường, mức thử việc sẽ lấy tương ứng với bậc kinh nghiệm của ứng viên trừ đi 1 bậc.
Cụ thể áp dụng theo thang lương trong bảng sau:
                                                                                                                 Đơn vị tính: Nghìn đồng
CHỨC DANH                                                  BẬC
CÔNG VIỆC                            I          II        III         IV         V           VI        VII       VIII
01. Giám đốc
- Mức lương                      5.900   6.195   6.505    6.830    7.172    7.531    7.908    8.303
02. Phó Giám đốc
- Mức lương                      5.200   5.460   5.733    6.020    6.321    6.637    6.969    7.317
03. Kế toán trưởng
- Mức lương                      5.000   5.250   5.513    5.789    6.078    6.382    6.701    7.036
04. NV Kinh Doanh
- Mức lương                      3.500   3.700   3.900    4.200    4.500    4.800    5.200    5.600
 
 
CHƯƠNG III : CÁCH TÍNH LƯƠNG VÀ TRẢ LƯƠNG
- Việc tính toán lương cho người lao động dựa vào thời gian làm việc trên thẻ chấm công, được đối chiếu với bảng chấm công khi cần thiết.
- Việc tính toán lương dựa trên nguyên tắc chính xác về số liệu, đảm bảo thời gian trả lương cho người lao động đúng theo quy định.
- Người lao động được nhận phiếu lương chi tiết hàng tháng, được quyền đối chiếu với bảng lương tổng do Trưởng bộ phận trực tiếp giữ (bản copy).
- Tiền lương trả cho người lao động. Mỗi tháng một lần, vào ngày 05 đến ngày 10 của tháng. Đối với lương sản phẩm, được trả làm hai lần (mỗi lần trả sau khi kết toán số lượng vào ngày 15, ngày 30 của tháng, lương sản phẩm được trả chấm nhất không quá 7 ngày sau ngày kết toán.
 
 
 CHƯƠNG IV: CHẾ ĐỘ VÀ THỦ TỤC XÉT NÂNG LƯƠNG
1. Về chế độ xét nâng lương :
- Mỗi năm, lãnh đạo Công ty xét nâng lương cho CNV một lần vào tháng thứ 04 của năm.
2. Niên hạn và đối tượng được trong diện xét nâng lương: Cán bộ CNV đã có đủ niên hạn một năm hưởng ở một mức lương( kể từ ngày xếp lương lần kế với ngày xét lên lương mới ) với điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không vi phạm Nội qui lao động, không bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách bằng vănm bản trở lên. Nếu có vi phạm thì không được vào diện xét. Năm sau mới được xét nâng lương, với điều kiện không tái phạm kỷ luật lao động.
3. Việc nâng lương đột xuất thực hiện đối với CNV làm việc tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao, do Trưởng bộ phận đề xuất.
4. Thủ tục xét nâng lương : Đến, ký xét duyệt nâng lương. Phòng HCNS rà soát và tổng hợp danh sách Cán bộ CNV đã đủ niên hạn nâng lương. Gởi danh sách xuống các đơn vị, để tham khảo ý kiến của Lãnh đạo cơ sở. Sau đó, phòng HCNS lập biểu, trình Ban lãnh đạo Công ty để xét duyệt. Khi được duyệt, phòng HCNS thảo Quyết định trình Giám đốc ký chính thức, và mời CNV có tên được nâng lương để trao Quyết định. Đối với CNV chưa đuợc xét nâng lương thì giải thích để CNV yên tâm.
5. Mức nâng của mỗi bậc lương từ 10 % - 20 % mức lương hiện tại tuỳ theo kết quả kinh doanh của công ty trong năm
 
 
CHƯƠNG V : CÁC KHOẢN TIỀN PHỤ CẤP VÀ TRỢ CẤP
1. PHỤ CẤP :
- Phụ cấp trách nhiệm: Cấp quản lý được thưởng tiền trách nhiệm hàng tháng, mức thưởng là 10 % lương cơ bản.
- Tiền công tác phí:
- CNV thường xuyên công tác ở ngoài thì được thưởng là: 200 000 đồng/tháng.
- Đối với CNV không thường xuyên đi công tác thì được hưởng Công tác phí theo bảng công tác phí của Công ty. Cụ thể là: - Đối với CNV đi công tác ngoài không thường xuyên thì được phụ cấp (không áp dụng công tác nội bộ trong công ty):
+ 15000 đồng/lần công tác tính trên quãng đưỡng 1 chiều <10 km.
+ 25 000 đồng/lần công tác tính trên quãng đưỡng 1 chiềutừ 10 đến 20 km
+ 35 000 đồng/lần công tác tính trên quãng đưỡng 1 chiều từ 20 đến 30 km
+ 50 000 đồng/lần công tác tính trên quãng đưỡng 1 chiều từ 30km trở lên.
 
2. TRỢ CẤP :
1. Trợ cấp điện thoại: cấp cho CNV thường xuyên công tác ngoài để phục vụ cho công việc.
2. Tiền trợ cấp nghỉ việc: Mỗi năm làm việc được trợ cấp 50% tiền tháng lương theo tiền lương cơ bản tháng gần nhất.
3 Tiền trợ cấp nghỉ chờ việc:
- Trường hợp phải ngừng chờ việc không do lỗi của người lao động, Giám đốc Công Ty sẽ trợ cấp cho người Lao Động bằng 100 % mức lương quy định .
- Nếu do lỗi của người lao động thì lúc đó người lao động không được trả lương .
 
 4. Những ngày nghỉ được hưởng nguyên lương:
- Nghỉ lễ.
- Bản thân kết hôn: nghỉ 03 ngày .
- Con kết hôn : nghỉ 01 ngày .
- Cha, mẹ chết (kể cả bên chồng ,vợ ), vợ hoặc chồng , con chết được nghỉ 03 ngày .
- Nghỉ phép. Người lao động thôi việc có đơn xin nghỉ phép mà chưa nghỉ phép năm hoặc chưa được nghỉ hết số ngày phép năm thì sẽ được thanh toán tiền những ngày chưa nghỉ này . Người lao động đang trong thời gian thử việc hoặc chưa ký HĐLĐ thì chưa được hưởng các chế độ của nhà nước quy định .
5. Các phúc lợi khác :
- Bản thân người lao động kết hôn được mừng 200.000 đồng .
- Cha mẹ hai bên, con, chồng, vợ chết được viếng 200.000 đồng .
- Thiên tai, hỏa hoạn được trợ cấp: 300.000 đồng .
- Trợ cấp khó khăn (tùy hoàn cảnh từng người) Ban Giám Đốc trợ cấp từ 200.000 đến 500.000 đồng / người .
 
 
CHƯƠNG VI: CHẾ ĐỘ THƯỞNG
1. Thưởng cuối năm:
-Hàng năm nếu Công Ty kinh doanh có lãi Công Ty sẽ trích từ lợi nhuận đễ thưởng cho NLĐ mức thưởng tùy thuộc vào lợi nhuận mỗi năm.
- Mức thưởng cụ thể từng NLĐ tùy thuộc vào sự đóng góp công sức, chất lượng công tác, chấp hành đầy đủ nội quy, các quy định của Công ty.
- Được tính = tỷ lệ % * [tổng lương thực tế trong năm / 12 tháng]. Phòng HCNS có trách nhiệm lập tờ trình về tỷ lệ %, dự toán tổng tiền thưởng tháng lương 13 trước 30 ngày so với ngày bắt đầu nghỉ tết.
 
2. Thưởng tuần:
- Hàng tuần dựa trên việc đánh giá thực hiện công việc của CNV Trưởng bộ phận sản xuất lập bảng đánh giá thực hiện công việc. Bảng đánh giá chuyển về Phòng HCNS xem xét, sau đó chuyển Giám đốc công ty duyệt làm căn cứ thưởng cho người lao động.
 
3. Thưởng lễ 30/4 & 1/5, Ngày quốc khách, Tết Dương lịch:
- Số tiền thưởng từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty.
- Phòng HCNS có trách nhiệm lập tở trình BGĐ về số tiền thưởng, dự toán tiền thưởng trình BGĐ trước 15 ngày so với ngày lễ tương ứng, lập danh sách CBCNV được thưởng trước 3 ngày so với ngày lễ tương ứng.
 
4. Thưởng thâm niên:
- Thâm niên được tính chi tiết tới từng tháng (nếu từ 15 ngày trở lên thì tính đủ tháng, nếu dưới 15 ngày thì không được tính đủ tháng.
- Tiền thâm niên = số tháng thâm niên * số tiền thâm niên 1 tháng.
- Phòng HCNS có trách nhiệm lập tờ trình về số tiền thâm niên của 1 tháng, dự toán tổng tiền thâm niên trước 30 ngày so với ngày bắt đầu nghỉ tết.
- Thưởng thâm niên được trả vào cuối năm ( Âm lịch).
 
5. Thưởng đạt doanh thu:
Phòng Kinh doanh đạt doanh thu do BGĐ giao được thuởng phần trăm doanh thu hàng tháng, trường hợp vượt doanh thu thì Phòng Kinh doanh làm tờ trình về việc đạt doanh thu, mức được hưởng cho từng CNV trình BGĐ duyệt và chuyển cho Phòng Kế toán trả cùng với lương tháng. Trên đây là nội dung bản qui định về trả tiền lương, tiền thưởng, tiền phụ – trợ cấp được áp dụng đối với toàn thể Cán bộ CNV Công ty, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Giao cho Trưởng phòng HCNS và Kế toán trưởng Công ty, triển khai thực hiện. Quá trình có phát sinh vướng mắc, sẽ được nghiên cứu điều chỉnh phù hợp.
 
 
CHƯƠNG VII: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày…../…/….
Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.
 
 
CHƯƠNG VIII: Các phòng, ban và toàn thể công nhân viên trong Công Ty ……………….. căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:                                                                                              Giám đốc
- Như điều 3 “để thi hành”
- Các TV HĐQT
- Lưu VT
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666          
 
 
Các từ có liên quan đến bài viết: Cách xây dựng thang bảng lương năm 2016 mới nhất

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   ZEESK6
 

Tin đã đăng

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011